Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 153
Truy cập hôm nay: 1,593
Lượt truy cập: 7,101,922
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DOANH NHÂN HỌ VŨ - VÕ TẠI TP HCM (dự thảo)

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN

HỌ VŨ VÕ TP.  HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DOANH NHÂN HỌ VŨ  - VÕ TẠI TP HCM

(Dự thảo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1.  Tên gọi

-         Tên gọi “Câu lạc bộ doanh nhân họ Vũ – Võ thành phố Hồ Chí Minh”

-         Câu lạc bộ (CLB) doanh nhân họ Vũ -  Võ TP. Hồ Chí Minh là tổ chức quần chúng tự nguyện được thành lập theo nguyện vọng chung của các doanh nhân họ Vũ - Võ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các doanh nhân thành viên của CLB gọi là Hội viên.

-         CLB Doanh nhân họ Vũ- Võ TP. Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản riêng.

-         Trụ sở CLB đặt tại: Số 21 Cộng Hòa, Phường 4,Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

 

          Điều 2. Mục đích hoạt động

-         Mục đích hoạt động của CLB là tập hợp các doanh  nhân họ Vũ- Võ tại TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện hợp tác liên kết, giao lưu, hỗ trợ, học hỏi, lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng phấn đấu cho sự phát triển kinh tế và sự thành đạt của các thành viên trong CLB, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CLB

          Điều 1. CLB có nhiệm vụ

-         Làm cầu nối giữa các doanh nghiệp và Hội đồng dòng họ Vũ- Võ trên địa bàn thành phố HCM, là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp và doanh nhân trong Họ.

-         Tổ chức các cuộc họp, các hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên để cùng tồn tại và phát triển.

-         Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi có thể được, kể cả việc tổ chức đào tạo chuyên môn cho các doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.

-         Xây dựng cơ sở vật chất của CLB, phát triển Hội viên để mở rộng phạm vi hoạt động của CLB .

-         Quản lý và sử dụng hợp pháp quỹ của CLB trong các hoạt động của CLB

-         Tuyên truyền quảng bá và  tôn vinh dòng họ Vũ – Võ

 

Chương III

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

         Điều 1. CLB hoạt động trên nguyên tắc sau

-         Tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

-         Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, đồng thuận.

-         Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

-         Không vì mục đích lợi nhuận.

-         Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và quy chế CLB.

          Điều 2. Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ

-         Đại hội toàn thể Hội viên tổ chức 01 năm/01 lần, do Ban chủ nhiệm triệu tập, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB.

-         Nhiệm kỳ hoạt động của Ban chủ nhiệm: 2 năm.

                   2.1. Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn

-         Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

-         Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung quy chế.

-         Bầu Ban chủ nhiệm mới.

-         Thảo luận, phê duyệt quyết toán tài chính.

             2.2. Nguyên tắc, hình thức biểu quyết tại Đại hội

-         Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

-         Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành

          Điều 3. Ban chủ nhiệm

 

             3.1. Cơ cấu tổ chức:

 

-         Ban chủ nhiệm (BCN) gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, và các thành viên. BCN CLB do Đại hội toàn thể Hội viên bầu ra theo nguyên tắc biểu quyết quá bán, số lượng thành viên trong BCN do Đại Hội quyết định theo nhiệm vụ của từng nhiệm kỳ.

-         Thành viên BCN: Bao gồm những người đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân có uy tín, có nhiệt tình tham gia các hoạt động CLB.

-         Ban kiểm soát.

             3.2. Nhiện vụ của Ban chủ nhiệm CLB

-         Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn thể, quyết định các vấn đề tổ chức, bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCN, ra thông báo chung.

-         Bám sát tình hình hoạt động kinh tế, xã hội của các doanh nghiệp thành viên để có chương trình hỗ trợ.

-         Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động của CLB. 

-         Triệu tập hội nghị định kỳ, Đại hội nhiệm kỳ và chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung của các kỳ họp BCN CLB

-         Quy định các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với Hội viên.

-         Quản lý tài chính

 

Chương IV

 

HỘI VIÊN

 

          Điều 1. Hội viên

 

-         Hội viên của CLB là Doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh họ Vũ - Võ đang sinh sống hoặc làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện tham gia vào CLB.

 

 

    Điều 2. Quyền lợi của Hội viên

 

-         Được giới thiệu quảng bá, chào bán  hàng hoặc các sản phẩm của mình trong các kỳ họp của CLB, qua Websile  và các trang tin của CLB.

-          Được tạo điều kiện cung cấp thông tin để liên doanh, liên kết kinh tế với các doanh nghiệp khác trong CLB.

-         Được tham gia các cuộc họp định kỳ và Đại hội của CLB, được ứng cử đề cử vào BCN CLB, được thảo luận, phát biểu và biểu quyết các công việc của CLB.

-         Được CLB bình xét khen thưởng thành tích trong các mặt hoạt động.

-         Được quyền ra khỏi CLB khi không còn muốn tiếp tục tham gia.

          Điều 3.  Nghĩa vụ của Hội viên.

-         Thi hành nghiêm quy chế, nghị quyết và các quyết định của CLB, làm tròn nghĩa vụ Hội viên và người công dân.

-         Đóng lệ phí CLB hàng năm.(dự kiến 1.000.000VNĐ/ 1 năm)

-         Tuyên truyền, vận động phát triển Hội viên mới. Giữ gìn và nâng cao uy tín của CLBvà của doanh nghiệp mình, thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước.

-         Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của CLB.

Chương V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

          Điều 1. Tài sản của Hội

-         Tài sản của CLB là tất cả những vật dụng được mua sắm từ quỹ của CLB và phục vụ cho hoạt động của CLB.

-         BCN quy định việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của CLB đúng mục đích, yêu cầu của CLB theo chế độ thu chi tài chính của pháp luật trên nguyên tắc công khai tài chính, tiết kiệm.

    Điều 2: Quỹ của CLB

-         Quỹ của Hội được hình thành qua các nguồn thu:

2.1  Hội phí thu được từ các Hội viên (dự kiến 1 triệu đồng/ năm)

2.2  Tài trợ hợp pháp của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ.

2.3  Các nguồn thu hợp pháp khác.

          Điều 3. Các khoản chi

-         Khen thưởng.

-         Hội nghị phí, tiếp tân phí, công tác phí…

-         Giao tế.

-         Từ thiện, xã hội, giáo dục.

-         Xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm tài sản

-         Giúp đỡ Hội viên và các khoản chi hợp pháp khác

-         Tài chính và tài sản của CLB được sử dụng đúng mục đích theo yêu cầu của CLB, có sổ sách kế toán thu chi theo đúng luật định và phải thông qua Ban Chủ Nhiệm báo cáo công khai trước Đại hội thường kỳ và có quyết toán hàng năm.

 

Chương VI

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

          Điều 1. Khen thưởng

-         Các cá nhân và doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển CLB đều được khen thưởng, hình thức khen thưởng là đề xuất lên hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam khen thưởng.

          Điều 2. Kỷ luật.

-         Những Hội Viên bị quyết định xoá bỏ tư cách Hội viên và thông báo chính thức trong các kỳ họp của Hội nếu vi phạm những điều sau:

§         Vi phạm pháp luật Nhà nước đang bị xử lý.

§         Không chấp hành tốt điều lệ của CLB hoặc làm tổn hại đến danh dự của CLB.

Người đăng: admin